Po-Pa: 09:00 - 18:00

Pohotovostní služba

Volejte ještě dnes

+420 777 677 776

Office v Praze

Na Rokytce 1029/30, Praha 8

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatele internetového portálu

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmímky (dále jen “obchodní podmínky “) jsou vydané podle ustanovení § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Obchodník: VZTPRO.cz s.r.o.
Sídlem: Michelská 966/74, 14100 Praha 4 – Michle
IČO: 10830189
DIČ: CZ10830189
společnost zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn C 349140
Kontaktní údaje:
e-mail: info@vztpro.cz
telefon: +420 777 677 776
web: https://www.vztpro.cz/
odpovědná osoba: Alexander Andrievskiy
dále jen „prodávající:
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vztpro.cz.
Adresa pro reklamaci a vrácení zboží při odstoupení od smlouvy:
VZTPro.cz s.r.o.
Na Rokytce 1029/30
180 00 Praha 8-Libeň

         2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující ), prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vztpro.cz. (dále jen „internetový obchod”.)

        3. Ustanovení těchto obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylné ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

        4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace.

      3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby (způsob úhrady kupní ceny zboží) a způsob doručení zboží.

      4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (kupující může zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání objednávky). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

      5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

     6. Odeslání objednávky nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

     7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal v objednávce nebo kterou uvedl v zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy, tzn. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

    8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručeným na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

    9. Kupující může zrušit objednávku (zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy), dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo +420 777 677 776 nebo na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

   10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícícmu zboží za tuto zcela zjevně chybně uvedenou částku ani v případě, že kupujícícmu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícícho provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svéího zákaznického účtu může kupující objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetí osobou.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu softwarového a hardwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 6020400359/0800, vedený u Česká spořitelna Banky (dále jen „účet prodávajícího “),
 • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu Stripe,
 • při osobním odběru v provozovně prodávajícího kupující může platit pouze platební kartou přes platební bránu Stripe

     2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

    3. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, pro uhrazení kupní ceny. kterou odešle na emailovou adresu kupujícího.

   4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

   5. V případě platby prostřednictvím platební brány Stripe postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

  6. V případě platby prostřednictvím platební brány Stripe je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

  8. Zboží může být kupujícímu na území České republiky dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce (PPL)
 • v provozovně prodávajícího: Na Rokytce 1029/30, 180 00 Praha 8-Libeň

  9. Volba způsobu dodání zboží se provádí běhěm objednávání zboží

 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, pro uhrazení kupní ceny. kterou odešle na emailovou adresu kupujícího.

  14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  15. Termín dodání je závislý na termínu doručení produktu výrobcem a muže být proto odlišný od data uvedeného na našich stránkách.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, anebo
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, anebo
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

     3. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy :

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

    4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené v odst. 2. tohoto článku.

   5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího, uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře o odstoupení od smlouy.

   6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující v tomto případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  10. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako podnikatel, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet určený kupujícím pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny ( pokud kupující do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu nesdělí jiný účet ).

  11. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

  12. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 10 dnů od sjednaného dne dodání.

  13. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl.VI. odst. 2. těchto obchodních podmínek.

  14. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

  15. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést i elektronicky na stránce https://www.vztpro.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi  prostřednictvím online formuláře; pokud kupující využije této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy.

  16. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

 17. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 18. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:

 • do doby převzetí zboží kupujícím;
 • v případě zjevné chyby v ceně zboží do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím prodávajícím;
 • je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 5 dnů.

  V případě odstoupení podle tohoto odstavce prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícím. Prodávající tyto peněžní prostředky vrátí bezhotovostně na účet určený kupujícím pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zodpovídá kupujícímu, že v době kdy kupujjící zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával a vzhledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, které pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží toho druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisům.

 2. povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit pravo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 4. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo na právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na odstranění vady opravou zboží,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy podle odst. 4. tohoto článku. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

 6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. na odstranění vady, anebo
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje čl. IX. těchto obchodních podmínek – reklamační řád.

Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za kvalitu za jakost.

10.  Prodávající zodpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

11. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v předchozím odstavci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

12. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

13. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

14. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

15. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VIII. Reklamační řád

 1. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje na adrese provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sidle, nebo místě podnikání. Kupující může oznámit uplatnění práva z vadného plnění i elektronicky na stránce prostřednictvím online formuláře; pokud kupující využije této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
 2. Kupujícímu se doporučuje, aby při uplatnění práva z vady prodávajícímu zaslal zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození a s dokladem o koupi, popisem závady, případně označeným místem závady. Kupující dále prodávajícímu sdělí kontaktní údaje ( zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, emailovou adresu a telefonní číslo) a způsob vyřízení reklamace.
 3. Kupující zašle zásilku na adresu VZTPro.cz s.r.o. Na Rokytce 1029/30, 180 00 Praha 8 Libeň. Přeprava je hrazena stranou kupující (kupující odešle zásilku bez dobírky).
 4. Prodávající je povinen ihned po přijetí reklamovaného zboží zaslat kupujícímu na emailovou adresu kupujícího potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující uplatní reklamaci osobně u prodávajícího , vydá prodávající kupujícímu potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím zboží, prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do lhůty k vyřízení reklamace se nezapočítává přiměřená doba, kterou prodávající k odbornému posouzení vady zboží – v závislosti na druhu zboží, nezbytně potřebuje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace bude kupující informován emailem na emailovou adresu kupujícího. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
 7. Prodávající, případně jiná osoba určená k provedení úpravy, je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu po marném uplynutí lhůty účtováno skladné ve výši 25,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si však kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Slevové kódy

 1. Kupující může při objednávání zboží zadat slevový kód, který mu poskytl prodávající.
 2. Kupující nemůže slevové kódy uplatňovat opakovaně ani je vzájemně kombinovat; to neplatí, pokud prodávající stanoví pro konkrétní slevový kód výslovně odlišné podmínky pro uplatnění slevy.
 3. Pokud kupující při koupi zboží uplatnil slevový kód a následně odstoupí od této kupní smlouvy nebo z jiného důvodného vrátí prodávajícímu zboží, má kupující právo na vrácení částky, kterou za zboží skutečně uhradil peněžními prostředky.
 1. Při nákupu více kusů zboží a následném vrácení jen části zakoupeného zboží prodávající vrátí kupujícímu pouze částku skutečně uhrazenou za vrácené zboží, nikoliv platbu za dopravu. Skutečně uhrazená kupní cena za vrácené zboží se vypočítá tak, že kupní cena zboží před slevou se poníží o procentuální poměr poskytnuté slevy.

V případě, že prodávající poskytl kupujícímu objemovou slevu za nákup zboží a kupující následně vrátil jen část zakoupeného zboží, pro což ztratil nárok na poskytnutí objemové slevy, prodávající je oprávněn poskytnutou slevu kupujícímu odebrat a započíst její výši na platbu za vrácené zboží.

   4. Kupující může slevový kód uplatnit jen po dobu jeho platnosti. Prodávající za nevyužitý slevový kód neposkytuje peníze ani jiný způsob kompenzace.

   5. Slevový kód není vyměnitelný za peníze ani jiný způsob kompenzace.

   6. Pokud kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota slevového kódu, kupující nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního slevového kódu.

   7. Pokud kupující použije slevový kód v rozporu s tímto článkem, prodávající může slevový kód odmítnout; kupující zároveň může odstoupit od kupní smlouvy.

XII. Doručování

 1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

      2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, Kupující doručuje korespondenci na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

    3. Při doručování elektronickou poštou kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu kupujícího ( emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v jeho objednávce ).

    4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v jeho objednávce.

XII. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: email adr@coi.cz. Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

     2. Informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

     3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 2 let a není veřejně přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy najdete zde.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 06.05.2021.

Často kladené dotazy

Pokud máte otázky. Máme odpovědi!

HVAC je zkratka pro vytápění, ventilaci a klimatizaci. HVAC se nejčastěji používá k zobrazení celého systému vytápění a chlazení sestávajícího z práce v potrubí, vzduchových filtrů, ovládání zvlhčování a registrů.

Nejdůležitější součástí aspektu údržby HVAC je udržování neomezeného proudění vzduchu. Prach, špína a nečistoty jsou nejhoršími nepřáteli systému HVAC. Ať už se jedná o vnitřní nebo venkovní jednotku, musíte udržovat všechny filtry čisté a výměníky tepla a výměníky bez omezení.

Doporučujeme, abyste svůj topný a chladicí systém zkontrolovali a opravili dvakrát ročně; nejlépe jarní a podzimní naladění. Doporučujeme také pravidelně měnit filtr podle toho, jaký typ filtru máte. To samo o sobě může eliminovat mnoho nejběžnějších problémů, které je třeba opravit, a může výrazně snížit pravděpodobnost vážného zhroucení.

Vyhledejte štítek na vnějším povrchu zařízení pro datum výroby. Pokud je zařízení mladší než pět let, může mít záruku, ale také nemusí vycházet z modelu. Záruční podmínky se mění podle výrobce a instalační společnosti. Odborníci společnosti AirPro na vytápění a klimatizaci mohou ověřit stav záruky vašeho topného a chladicího systému prostřednictvím formuláře Získat záruku.

Pravidelná výměna filtru pomáhá vašemu topnému a chladicímu systému pracovat na špičkových úrovních a zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu. Je důležité pravidelně měnit filtry, abyste zajistili správné proudění vzduchu a aby váš domov nebyl prach, alergeny a choroboplodné zárodky. V závislosti na typu použitého filtru budete možná potřebovat týdenní nebo měsíční výměnu filtrů. Váš servisní technik nebo technik instalace AirPro doporučí ideální filtry a plány výměny pro vaše jednotky.

Ano. Hlasité topné a chladicí zařízení přispívá ke znečištění zvuku. Ačkoli s nižší hladinou zvuku nesouvisí žádné finanční úspory, může mít zvuková izolace chladicího systému značný vliv na pohodlí a potěšení z vašeho domova. Hladina zvuku klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla závisí na různých faktorech, jako je věk a značka jednotky a to, zda je kompresor izolován nebo ne, může přispívat k množství hluku, který vydává.

Dělá podivné zvuky? Je to dostatečné chlazení nebo vytápění všech oblastí vašeho domu? Trvalo déle, než se ochladilo nebo zahřálo? Rostly vaše účty za služby bez zjevného důvodu? Kterékoli z nich jsou příznaky, že můžete mít problém, který vyžaduje servis. Ve většině případů platí, že čím déle zpozdíte, tím horší budou všechny související problémy. Nezapomeňte proto kontaktovat Horizon Services a zkontrolovat váš systém, kdykoli si všimnete něčeho neobvyklého.

Větší není vždy lepší; jeho výkon a účinnost, které se počítají. Před zakoupením náhradního systému byste se měli vždy ujistit, že váš systém má správnou velikost, která odpovídá vašim potřebám a rozpočtu. Váš AirPro Expert důkladně posoudí požadavky na váš domov a pohodlí, aby určil správnou velikost a učinil vhodná doporučení.

Několik rychlých tipů:

Filtry často čistěte a vyměňujte.
Když je ventilátor v poloze „zapnuto“, váš systém se bude rovnoměrně ohřívat a ochlazovat. Dmychadlo zajišťuje stálý pohyb vzduchu v celém domě a umožňuje lepší filtraci.
Nainstalujte na okna, která jsou vystavena extrémnímu slunečnímu záření, clony, závěsy, rolety nebo obrazovky, aby teplota v místnosti byla mírná.

Možná jste se pokusili zakrýt vnitřní pachy nastříkáním osvěžovačů vzduchu nebo zapálením svíček. Tato taktika bohužel maskuje pouze pachy, nezbavuje se jich. Tyto prostředky mohou ve skutečnosti negativně ovlivnit kvalitu vnitřního ovzduší od chemikálií, které způsobují alergické reakce nebo podráždění očí pro majitele domů.

Bakterie, roztoči, zvířecí srst, sliny koček a plísně mohou být také kořeny problému vašeho domova se zápachem. Jednou z metod čištění vzduchu je integrace germicidních (UV) světel do vašeho domova, která pomáhá ničit pachy a bránit růstu biologických kontaminantů a sterilizuje povrchy v systému HVAC. Také čistí vzduch a brání růstu kontaminantů. UV světla jsou instalována pro práci s domácím komfortním systémem.

Někdy špatné větrání přispívá k nepříjemnému zápachu. Kondenzace vlhkosti na oknech stěn a stagnující vzduch jsou známkami špatného větrání. Kvalifikovaný technik servisních odborníků může zkontrolovat váš domácí komfortní systém a určit, zda se jedná o problém, který by měl být vyřešen. Technik vás také může informovat, jak vyřešit schopnost ventilačního systému správně cirkulovat a ventilovat vnitřní vzduch.

Každý člověk a každý domov s sebou nese jinou potřebu pohodlí. Prahová hodnota dráždivosti a spouštěče, které ovlivňují zdraví a pohodlí lidí, se spojují a určují správná řešení. Vysoké prahové úrovně mohou vyžadovat jednoduchá řešení, jako je lepší vzduchový filtr. Nízké prahové úrovně mohou vyžadovat systém čištění vzduchu pro snížení spouštěcích a dráždivých látek. S kartou Home Health Report vám odborníci na služby mohou pomoci rozhodnout, které produkty pro zlepšení vnitřního ovzduší jsou pro vás to pravé.

Podle studií vytvořených Agenturou pro ochranu životního prostředí USA může být expozice látkám znečišťujícím ovzduší v interiéru stokrát vyšší než ve venkovním prostředí. Časté utírání prachu a vysávání může pomoci snížit množství prachu a roztočů ve vaší domácnosti. Nelze však vyloučit všechny vzdušné částice. Filtrační zařízení mohou pomoci eliminovat částice, které jsou příliš malé na to, aby byly zachyceny vakuem. Některá filtrační zařízení zahrnují jednotky UV záření, vzduchové filtry, ventilátory s rekuperací energie (ERV), ventilátory s rekuperací tepla (HRV) a elektronické čističe vzduchu. Zpráva o domácím zdraví od odborníků na služby poskytne informace o tom, která zařízení pro zlepšení vnitřního vzduchu jsou pro vás ta pravá. Chcete-li obdržet kartu s hlášením o domácím zdraví a osobní konzultaci o kvalitě ovzduší, odborníci AirPro na čísle 123-456-789.

Nastavení teploty závisí na ročním období a vašich osobních preferencích. V létě je průměrná teplota nastavena na 75 ° – 80 °. V zimě je normou 68 ° -72 °. Pamatujte, že když opouštíte dům; zkuste se vyhnout drastickým změnám teploty. Nenastavujte teplotu zpět o více než 5 °; to způsobí, že vaše jednotka bude pracovat tvrději, aby dosáhla požadovaného nastavení teploty.